Условия за участие

В инициативата могат да се включат всички български семейства с три и повече собствени или осиновени деца, без оглед на тяхната етническа, религиозна или социална принадлежност, отговарящи на следните критерии:

 

  1. Родителите да са психически здрави, неосъждани, социално активни и отговорни лица, пълноправни граждани на Република България.
  2. Децата в семейството – без значение собствени, осиновени или под настойничество,  да наброяват най-малко три и всичките да се отглеждат у дома от родителите/осиновителите/, настойниците си. Не се приемат номинации за семейства, чиито деца са оставени за отглеждане в социални институции, приемни семейства, роднини или при друг родител от предишни бракове или връзки.
  3. Двамата родители да полагат усилия, според своите възможности, за осигуряване на максимално здравословна, безопасна и хармонична среда на живот за своите деца, както и на специални грижи за тях, в случай на необходимост. 
  4. Родителите да са осигурили на всички деца в семейството достъп до адекватна, според възрастта на децата и законите на Република България, държавна или частна форма на предучилищно и училищно образование.
  5. Поне единият от двамата родители да работи, или да са налице свидетелства, че е предприел активни действия за намиране на работа, в случай на временна или по-дълготрайна незаетост.
  6. Семейството да се ползва с уважение и добро име сред своите съседи и познати.
  7. В семейството преобладаващо да цари атмосфера на любов и разбирателство и да се спазват правата и достойнството на всички негови членове. Не се допускат за номинации семейства, в които срещу родителите има преки или косвени доказателства за оказвано насилие, над който и да е член на семейството.
  8. Децата да бъдат възпитавани в духа на общочовешките идеали и моралните ценности на обществото.